ILPA

Mr. Satyabrata Mukhopadhyay

2007-2009

Mr Jk Gulati

2019-2021

Mr. Adhar Sahni

2017-2019

Mr. Aloke Prakash

2016-2017

Mr. Satyabrata Mukhopadhyay

2014-2016

Mr. Shankar Dawn

2011-2014

Mr. Darshan Singh Sabharwal

2009-2011

Mr. Tapan Nandi

2004-2007

Mr. M.V.Kulkarni

2001-2004

Mr. Paresh Rajda

1999-2001

Mr. A.K.Chatterjee

1997-1999

Mr. Nari Kalwani

1995-1997

Mr. R.S.Bokaria

1992-1995

Mr. G.K.Gulati

1991-1992

Mr. V.K.Dhandhania

1990-1991

Mr. R.K.Shrivastava

1989-1990

Mr. S.S.Sawhney

(Founder President)

1987-1989